ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบฯว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อบต.น้ำบ่อหลวง
กิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
งบทดลอง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ.2540
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการรายได้จัดเก็บหมวดภาษีอากร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการฯ รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
สรุปผลการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำลบลน้ำบ่อหลวง
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
มาตรฐานการดำเนินงาน
คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558
คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
โครงสร้าง บุคลากร โรงเรียนอนุบาล อบต. น้ำบ่อหลวง
โครงสร้างบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 412 คน
สถิติเดือนนี้ 9062 คน
สถิติปีนี้ 118692 คน
สถิติทั้งหมด 318328 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

วัดน้ำบ่อหลวง

วัดแห่งนี้ได้นามว่า “วัดน้ำบ่อหลวง” เพราะถือเอาบ่อน้ำใหญ่เป็นนิมิต ได้นามว่า “วนาราม” เพราะตั้งอยู่ในป่า เป็นไปตามพุทธบัญญัติเป็นวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างเมื่อสมัย “โยนะกะบุรี” ปี พ.ศ. ๑๓๒๓ หรือจุลศักราช ๑๔๒ โดย “สุพรรณะรังสี ปโคตเศรษฐี” พร้อมพุทธศาสนิกชน ทั้งกลายร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อถวายไว้ในพุทธศาสนา และมีประเพณีทำบุญตามเทศกาล มาแต่โบราณ มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ตำนานกล่าวไว้ว่ามีถึงพันรูป มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างเพราะสภาพบ้านเมืองที่เกิดจากภัยสงคราม            จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ท่านครูบาเจ้าอินทจักรรักษา (พระสุธรรมยานเถร) ที่พำนักเดิมท่านอยู่ที่วัดป่าเหียงกองงาม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมในเขตป่าที่ตั้งวัดน้ำบ่อหลวงนี้ พร้อมด้วยพระภิกษุที่เป็นศิษย์จำนวน ๑๐ รูป ในครั้งนั้นศรัทธาประชาชนในเขตตำบลสันกลาง (ต่อมาแยกออกเป็นตำบลน้ำบ่อหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งมีพ่อขุนอนุพลนคร ())((ก.นิมานันท์) เป็นประธาน และนายปัญญา ภิญโญฤทธิ์ พร้อมด้วยประชาชนในตำบลใกล้เคียงมาร่วมทำบุญ ตักบาตร แล้วนิมนต์ท่าจำพรรษา ณ วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) แห่งนี้

วัดน้ำบ่อหลวงซึ่งเดิมเป็นวัดร้างมานานได้กับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีต ก็โดยอาศัยบุญญาบารมีของท่านพระครูบาเจ้าอินทจักรรักษา (พระสุธรรมยานเถร) ได้อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทั่วไปจนมีความรู้ความเข้าใจในศีลธรรม กรรมฐาน นำศรัทธาประชาชนให้เกิดความเลื่อมใสในหลักธรรมด้วยการนำปฏิบัติ โดยศรัทธาประชาชนได้สามัคคีบริจาคทรัพย์บำรุง บูรณะก่อสร้างวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น แต่มิได้สร้างสิ่งปลูกสร้างให้ใหญ่โตหรือสูงมากนัก โดยมีความตั้งใจจะให้เป็นวัดที่รักษาสภาพป่าไว้ เพื่อลูกหลานจนปรากฏเป็นรมณีสถานอันน่ารื่นรมย์ในปัจจุบันปัจจุบันวัดน้ำบ่อหลวงมีความเจริญในทุกด้าน มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาปณิธานของท่านครูบาเจ้าอินทจักรรักษา (พระสุธรรมยานเถร) คือ การพัฒนาจิตใจศรัทธาประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศีลธรรม กรรมฐาน ปฏิบัติตามคำสอนที่เป็นสัมมาปฏิบัติอนุรักษ์ไว้ซึ่งผืนป่าให้คงสภาพเดิมมากที่สุด และการอำนวยให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประเทศชาติ ซึ่งมีลูกศิษย์ที่เคยอยู่รับใช้ใกล้ชิดผู้สืบสานเจตนารมณ์ของท่าครูบาเจ้าอินทจักรรักษา คือ พระครูธรรมาภิรม (อินถา วรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวงรูปปัจจุบัน 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (053) 028141 โทรสาร (053) 028141 ต่อ 202 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com