หัวหน้าส่วนราชการ

นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
นายธณวรรธณ์ พรหมมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
นางสาวนิลุบล มาลอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายศราวุฒิ มหาโพธิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ว่าที่ร้อยตรี สนธยา เผ่าพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางอัญชลี เลื่อมใจหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com