ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 187 คน
สถิติเดือนนี้ 20987 คน
สถิติปีนี้ 39454 คน
สถิติทั้งหมด 821831 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 

กฎหมายและระเบียบต่างๆกฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 2560 (93 KB.)
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลฯ 2555 (102 KB.)
กฎกระทรวง ฉ.15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2509 (479 KB.)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ตาม พรบ.วิ ปกครอง (71 KB.)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543) ตาม พรบ.วิ ปกครอง (72 KB.)
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2560 (104 KB.)
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 2559 (57 KB.)
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 (97 KB.)
กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียม 2545 (114 KB.)
กฎกระทรวงสาธารณสุข กิจการอันตราย (41 KB.)
พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2558 (104 KB.)
พรฎ.พระรานทานอภัยโทษฯ พ.ศ.2559 (95 KB.)
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉ.2) 2562 (142 KB.)
พรบ.เทศบาล (ฉ.14) พ.ศ. 2562 (191 KB.)
พรบ.โรงงาน (ฉ.2) 2562 (1.71 MB.)
พรบ.โรงงาน (ฉ.3) 2562 (142 KB.)
พรบ.โรงงาน 2535 (179 KB.)
พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 (470 KB.)
พรบ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 (387 KB.)
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (294 KB.)
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับปรุปรุง 2560 (294 KB.)
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 ฉบับปรับปรุง (ฉ.2) 2549 (140 KB.)
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 (184 KB.)
พรบ.คณะสงฆ์ (ฉ.2) พ.ศ.2535 (317 KB.)
พรบ.คณะสงฆ์ 2505 (130 KB.)
พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง 2493 (63 KB.)
พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 (164 KB.)
พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (1.05 MB.)
พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 (742 KB.)
พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 (70 KB.)
พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 (94 KB.)
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (379 KB.)
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (158 KB.)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (343 KB.)
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (206 KB.)
พรบ.ปปช.2561 (560 KB.)
พรบ.ผังเมือง 2562 (355 KB.)
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (222 KB.)
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉ.2) พ.ศ.2560 (123 KB.)
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 (กฤษฎีกา) (129 KB.)
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 (657 KB.)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉ.2) 2560 (117 KB.)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 (119 KB.)
พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉ.2) 2551 (91 KB.)
พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉ.3) 2562 (202 KB.)
พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉ.4) 2562 (153 KB.)
พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544 (109 KB.)
พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (6.72 MB.)
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (61 KB.)
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (191 KB.)
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (1.12 MB.)
พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (183 KB.)
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 (399 KB.)
พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 (1.04 MB.)
พรบ.สภาตำบลและ อบต. 2537 ฉบับปรับปรุง 2562 (374 KB.)
พรบ.หอพัก 2558 (185 KB.)
พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 2560 (61 KB.)
พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate2558 (383 KB.)
พรป.การเลือกตั้ง ส.ส. 2561 (411 KB.)
พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 (560 KB.)
รบ.กค.เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พ.ศ.2562 (139 KB.)
รบ.มท.เดืนทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 (244 KB.)
รบ.มท.ค่าเช่าบ้าน 2559 (653 KB.)
รบ.มท.ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ.2562 (105 KB.)
รบ.มท.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉ.2 พ.ศ.2561 (87 KB.)
รบ.มท.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560 (75 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต.ฯ (ฉ.2) 2557 (34 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต.ฯ 2554 (45 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2561 (45 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการเบิก คชจ.ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฯ 2560 (37 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่าย คชจ.ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาฯ 2559 (100 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ 2559 (57 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินฯ 2543 (107 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นฯ 2557 (41 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (67 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (281 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ (ฉบับที่ 4) 2561 (363 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ 2547 (258 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 (ฉ.2) 2554 (360 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 (102 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 (407 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (89 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (152 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 2541 (ฉ.3) 2543 (140 KB.)
รบ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 2541 (ฉ2 และ ฉ.3) 2543 (1.38 MB.)
รบ.มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้านฯ 2551 (122 KB.)
รบ.มท.ว่าด้าวยการใช้และรักษารถยนต์ 2548 (149 KB.)
รบ.สนร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับปรับปรุง 2548 (251 KB.)
ระเบียบ กปภช ค่าใช้จ่าย อปพร 2560 (32 KB.)
ระเบียบ คกก.กำกับหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงิน อปท.2561 (69 KB.)
ระเบียบ สนร.ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี 2561 (69 KB.)
ระเบียบกระทรวงการคลัง+พศ2560 (494 KB.)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท พ.ศ. 2559 (43 KB.)
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย คชจ.ของอาสาสมัครฯ 2560 (32 KB.)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547 (8.74 MB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com