ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 121 คน
สถิติเดือนนี้ 14394 คน
สถิติปีนี้ 347387 คน
สถิติทั้งหมด 738846 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 

คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (268 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (247 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (248 KB.)
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (242 KB.)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (235 KB.)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (297 KB.)
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (254 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (254 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (261 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (294 KB.)
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (233 KB.)
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (262 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (250 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (265 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (241 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบรษัทมหาชนจำกัด (256 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (251 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (236 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (237 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด (236 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯกรณีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (235 KB.)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (295 KB.)
การแจ้งขุดดิน (232 KB.)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (254 KB.)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (267 KB.)
การแจ้งถมดิน (232 KB.)
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (257 KB.)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (219 KB.)
การรับชำระภาษีป้าย (230 KB.)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (229 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (227 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (232 KB.)
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง (177 KB.)
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1 (178 KB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต (178 KB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต (177 KB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต (160 KB.)
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (3.53 MB.)
แผนผังแสดงขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (42 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com