ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบฯว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อบต.น้ำบ่อหลวง
กิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
งบทดลอง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ.2540
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการรายได้จัดเก็บหมวดภาษีอากร
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการฯ รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
สรุปผลการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำลบลน้ำบ่อหลวง
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
มาตรฐานการดำเนินงาน
คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558
คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
โครงสร้าง บุคลากร โรงเรียนอนุบาล อบต. น้ำบ่อหลวง
โครงสร้างบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 451 คน
สถิติเดือนนี้ 12630 คน
สถิติปีนี้ 99396 คน
สถิติทั้งหมด 299032 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557

  โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[15/08/62]
 
  ขอแสดงความยินดีกับ "คุณแม่ดีเด่น" ประจำปี 2562
[12/08/62]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2562
[06/08/62]
 
  กิจกรรม "ตลาดนัดขยะ" บ้านหนองไหว ครั้งที่ 3
[25/07/62]
 
  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
[24/07/62]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำบ่อหลวง ครั้งที่ 3/2562
[18/07/62]
 
  กิจกรรม "ตลาดนัดขยะ" บ้านหนองห้า ครั้งที่ 4
[11/07/62]
 
  โครงการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและพื้นที่สีเขียว"สวนป่าประชารัฐ"
[04/07/62]
 
  กิจกรรม "ตลาดนัดขยะ" บ้านหนองไหว ครั้งที่ 2
[27/06/62]
 
  กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
[26/06/62]
 
  การประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ค)(สัมภาษณ์)
[24/06/62]
 
  การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[20/06/62]
 
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2562
[19/06/62]
 
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง(พ.ศ.2561-2564)
[14/06/62]
 
  ประชุมผู้แทนประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง(พ.ศ2561-2565)
[13/06/62]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการออกข้อสอบและอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2562
[12/06/62]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
[05/06/62]
 
  กิจกรรม "ตลาดนัดขยะ" บ้านหนองห้า ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดศรีอุดม บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5
[04/06/62]
 
 
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    


 

 

 
 
Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (053) 028141 โทรสาร (053) 028141 ต่อ 202 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com