สมาชิกสภา อบต.

นายวิเชียร ไชยวงศ์
ประธานสภา อบต.น้ำบ่อหลวง
 
นายสุทน ก้อนแก้ว
รองประธานสภา อบต.น้ำบ่อหลวง
 
นายกำจัด สุทธานิน
เลขานุการสภา อบต.น้ำบ่อหลวง
 
นายอรชุน ดวงคำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
 
นายจั๋น คำมารถ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
 
นายไตรพร ติ๊บตา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
 
นายมานิต ดวงเงิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
 
นายนพดล คำคง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
 
นายไพรัช อุดมพิทักษ์กุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
 
นายสิทธิพงษ์ จันยะมี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
 
นายเจริญ มณีสอน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
 
นายประจักษ์ ศรีบุญมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
 
ร.ต.ต. อาจ เมธารักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
 
นายดวงวรรณ ทองต้น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
 
นางสมพร เหล่าลาภะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
 
นายอนุรักษ์ เตจา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
 
นายมนตรี สมเพ็ชร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com