สมาชิกสภา อบต.

นายศรีนวล อุประ
ประธานสภา อบต.น้ำบ่อหลวง
 
นายอรชุน ดวงคำ
รองประธาน ส.อบต.น้ำบ่อหลวง
 
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
เลขานุการสภา อบต.น้ำบ่อหลวง
 
นายประเสริฐ วรรณราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
 
นายประยูร ศรีสมบัติ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
 
นายณัฐภูมิ บุญตัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
 
นางน้ำฝน ชาวสวนแตง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
 
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
 
นายสวัสดิ์ คำปัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
 
นายพินิจ อินต๊ะปา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
 
นายอาทิตย์ จันทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
 
นายมนัส ผัดไหว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com