สำนักงานปลัด

นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
*-ว่าง-*
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวสุขณิชชา ยูงทอง
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวกัญจน์ชญา คำดวง
นักทรัพยากรบุคคล
 
นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสิทธินนท์ โสกันทัต
นิติกร
 
นางสาวอินทุอร อุทัย
นักวิชาการสาธารณสุข
 
นางจิราภรณ์ บุญปั๋น
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวมาลาตรี คำลือ
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาววิไลลักษณ์ ปัญญาเมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวพรพิมล คงเพชร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
นายสุรสิทธิ์ วงค์พรหม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายกรีฑาพล พิทักษ์วีรชน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ชนิดรถบรรทุกน้ำ
 
นายเกียรติศักดิ์ คำไชยเทพ
พนักงานดับเพลิง
 
นายสถิตย์ กันทา
พนักงานดับเพลิง
 
นายเจริญ แก้ววงค์ธิ
พนักงานดับเพลิง
 
นางสาววิภารัตน์ ซ้อนฝั้น
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
นางสาวฐิติมา ประดิษฐ
พนักงานจ้างเหมา
 
นายเทียนชัย อินทอง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายธนวัฒน์ ใจกล้า
พนักงานจ้างเหมา
 
นางสาวอริษา น้อยปุก
พนักงานจ้างเหมา
 
นายสุพจน์ ตันติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา
 
   
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com