สำนักงานปลัด

นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
*-ว่าง-*
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวสุขณิชชา ยูงทอง
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวกัญจน์ชญา คำดวง
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวธนิกา รัตนมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสิทธินนท์ โสกันทัต
นิติกร
 
นางจิราภรณ์ บุญปั๋น
นักพัฒนาชุมชน
 
**ว่าง**
นักวิชาการสาธารณสุข
 
นางสาวมาลาตรี คำลือ
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาววิไลลักษณ์ ปัญญาเมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวพรพิมล คงเพชร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
นางสาววิภารัตน์ ซ้อนฝั้น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสุรสิทธิ์ วงค์พรหม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสถิตย์ กันทา
พนักงานดับเพลิง
 
นายธนวัฒน์ ใจกล้า
พนักงานจ้างเหมา
 
นางสาวอริษา น้อยปุก
พนักงานจ้างเหมา
 
นายสุพจน์ ตันติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา
 
   
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com