สำนักปลัด

นางอัญชลี เลื่อมใจหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวสุขณิชชา ยูงทอง
นักจัดการงานทั่วไป
 
..ว่าง..
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางจิราภรณ์ เจนกินส์
นักพัฒนาชุมชน
 
นายสิทธินนท์ โสกันทัต
นิติกร
 
นางสาวธนิกา รัตนมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายธีร์ธวัช ศรีวิชัยแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
 
นายณัฐพงศ์ กันทยานภัทร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวมาลาตรี คำลือ
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาววิไลลักษณ์ ปัญญาเมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาววิภารัตน์ ซ้อนฝั้น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสุรสิทธิ์ วงค์พรหม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสถิตย์ กันทา
พนักงานดับเพลิง
 
นายกิตติพงศ์ กันธิ
คนงานทั่วไป
 
นายณัฐพร อินต๊ะ
คนงานทั่วไป
 
นางสาวอริษา น้อยปุก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายสุพจน์ ตันติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นาย สุรวิชญ์ ทิพย์ชาติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายศุภวิชญ์ ใจน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายกฤษฎา​พัฒน์​ สัตย์​ธัญ​ญ​า​กุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายกำพล จองแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นางสาววนิชฌาญ์ ปาดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายวีรชัย แก้วติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นางสาวปภาดา สมเพ็ญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายเจริญ แก้ววงค์ธิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
   
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com