ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 699 คน
สถิติเดือนนี้ 52843 คน
สถิติปีนี้ 222122 คน
สถิติทั้งหมด 2011986 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
 
 

ประเภทบริหารท้องถิ่น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สายงานบริหารท้องถิ่น


1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)


สายงานอำนวยการ

2101 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)


สายงานวิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3105 นิติกร(ปฏิบัติ-เชี่ยวชาญ)

3106 นักวิชาการคอมพิเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3601 นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3613 ทันตแพทย์((ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3701 วิศวกรโยธา

3702 สถาปนิก

3703 นักผังเมือง

3704 วิศวกรเครื่องกล

3705 วิศวกรไฟฟ้า

3706 วิศวกรสุขาภิบาล

3707 นักจัดการงานช่าง

3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

สายงานทั่วไป


4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4202 เจ้าพนักงานการคลัง

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4403 จพง.สัตวบาล

4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4501 จพง.วิทยาศาสตร์

4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน

4602 พยาบาลเทคนิค

4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4605 โภชนาการ

4606 จพง.รังสีการแพทย์

4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4610 สัตวแพทย์

4701 นายช่างโยธา

4702 นายช่างเขียนแบบ

4703 นายช่างสำรวจ

4704 นายช่างผังเมือง

4705 นายช่างเครื่องกล

4706 นายช่างไฟฟ้า

4707 เจ้าพนักงานประปา

4708 นายช่างศิลป์

4709 นายช่างภาพ

4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com