ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบฯว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อบต.น้ำบ่อหลวง
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
งบทดลอง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานการรับจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
ผลการรายได้จัดเก็บหมวดภาษีอากร
การบริหารงานพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการฯ รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำบ่อหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำลบลน้ำบ่อหลวง
ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
มาตรฐานการดำเนินงาน
คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558
คำสั่งการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
โครงสร้าง บุคลากร โรงเรียนอนุบาล อบต. น้ำบ่อหลวง
โครงสร้างบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำบ่อหลวง
 
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 514 คน
สถิติเดือนนี้ 12713 คน
สถิติปีนี้ 178812 คน
สถิติทั้งหมด 378448 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน”


คำขวัญตำบลน้ำบ่อหลวง

“ทรัพยากรล้ำค่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม”
ทรัพยากรล้ำค่า หมายความถึง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลสำคัญและเป็น

องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความถึง ความรู้ในการประกอบอาชีพแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในตำบล

น้ำบ่อหลวงรองจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีการดำรงอยู่ต่อไป

สืบสานวัฒนธรรม หมายความถึง ในตำบลน้ำบ่อหลวง มีประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมานาน คือ ประเพณีสรงน้ำ

พระบรมธาตุวัดน้ำบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง และวัดทุ่งฟ้าฮ่าม นอกจากนี้ยังมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและควรสืบทอดต่อไป


พันธกิจหลักการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมการพัฒนาคนในตำบลให้มีความรู้

3.  แก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6.  ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


เป้าประสงค์

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

-  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

2.  พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

-  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

-  ประชาชนใช้ชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียง

-  พัฒนาเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น

3.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

-  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น ป่าไม้ ลำน้ำ ลำห้วย ที่มีอยู่ให้เกิด    ประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างประหยัด

4.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

-  ส่งเสริมสืบสานงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และประเพณีของท้องถิ่น

-  ส่งเสริมสืบสานงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

-  ส่งเสริมอาชีพอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

-  พัฒนาส่งเสริมคนให้มีความรู้

-  ประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพ และความมั่นคง

-  ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต

-  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

-  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง

6.  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.  ส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

-  ลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน

-  เพิ่มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการให้บริการประชาชน

-  รณรงค์ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาองค์กรให้บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
 
 
 
 
Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (053) 028141 โทรสาร (053) 028141 ต่อ 202 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com