ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 12 คน
สถิติเดือนนี้ 3501 คน
สถิติปีนี้ 136354 คน
สถิติทั้งหมด 1540589 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน”


คำขวัญตำบลน้ำบ่อหลวง

“ทรัพยากรล้ำค่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม”
ทรัพยากรล้ำค่า หมายความถึง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลสำคัญและเป็น

องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความถึง ความรู้ในการประกอบอาชีพแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในตำบล

น้ำบ่อหลวงรองจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีการดำรงอยู่ต่อไป

สืบสานวัฒนธรรม หมายความถึง ในตำบลน้ำบ่อหลวง มีประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมานาน คือ ประเพณีสรงน้ำ

พระบรมธาตุวัดน้ำบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง และวัดทุ่งฟ้าฮ่าม นอกจากนี้ยังมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและควรสืบทอดต่อไป


นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

1. นโยบายด้านสาธารณสุข

1.1 การดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอดและหญิงหลังคลอดให้ได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยทีมสหวิชาชีพ

1.3 การดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ด้านการพัฒนา ด้านร่างกาย ด้านสมองและด้านจิตใจ

1.4 การดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน สนับสนุนให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มติดเตียงได้รับการดูแลจากผู้ที่ผ่านการอบรม Caregiver (CG) ในหมู่บ้านและตำบลร่วม อสม. ทีมจาก รพ.สันป่าตอง รพ.สต.ทั้งสองแห่งในตำบลน้ำบ่อหลวงอย่างทั่วถึง ลดภาระของญาติและลูกหลานอย่างต่อเนื่อง

1.5 จัดตั้งกองทุนเครื่องปั๊มออกซิเจน ให้กับทุกหมู่บ้าน

1.6 การแก้ไขปัญหาโรคโควิด - 19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

1.7 การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม. ในตำบลได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

2. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา

2.1 พัฒนาครูผู้สอนในด้านการเรียนการสอน เพิ่มพูนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยถ้าพบผิดปกติส่งต่อในโรงพยาบาล

2.3 ปรับปรุงส่งเสริมอาหารกลางวัน ให้เด็กวัยก่อนเรียนและเด็กชั้นประถมต้นให้ถูกหลักโภชนาการและได้ทานอาหารกลางวัน นม ฟรี

2.4 สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่ยากจน หรือเด็กด้อยโอกาส

2.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตแบบสมวัย

2.6 ส่งเสริมให้เด็กก่อนเรียน วัยเรียน ได้เรียนรู้การให้อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง

2.7 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดแบบลึกอย่างต่อเนื่องในหมู่บ้านในตำบล

3. นโยบายด้านการพัฒนา

3.1 สร้างและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ คูคลอง รางระบายน้ำที่ตื้นเขินให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

3.2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในหมู่บ้านให้ใช้งานได้ดีเพื่อส่องสว่าง สะดวกในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3.3 ขยายการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ตลอดจนอุบัติเหตุทางจราจร

3.4 ติดตั้งกระจกเงา ทางสามแยกในหมู่บ้านทุกแห่งเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. นโยบายด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

4.1 ขุดลอกลำเหมืองที่ตื้นเขินให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมีน้ำไหลตลอดฤดูกาล

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพในครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

4.3 ส่งเสริมการจัดเก็บ/คัดแยก/กำจัดขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี

4.4 ส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่มในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลน้ำบ่อหลวง

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชนเพื่อก่อเกิดรายได้ในครัวเรือน

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในตำบลน้ำบ่อหลวง

4.7 ดูแลช่วยเหลือสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์อย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ และดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ รายใหม่ทันตามกำหนดระยะเวลาเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 กำจัดขยะในชุมชนให้มีประสิทธิภาพไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะที่ถูกวิธี

5.2 รณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะที่ไม่เหมาะสม การจัดการขยะในครัวเรือนและรักษาความสะอาดของครัวเรือน

5.3 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านสะอาด ปราศจากมลพิษเพื่อชีวิตประชาชน

5.4 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่บ้านและในที่สวน ที่สาธารณะ ในป่าเสื่อมโทรม รักษาผืนป่าให้เป็นพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนตำบลน้ำบ่อหลวงได้อากาศที่บริสุทธิ์

6. นโยบายด้านการปกครอง

6.1 ประสานงานความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานราชการทุกส่วนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

6.2 ส่งเสริมนักการเมืองรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ใช้หลักธรรมาภิบาล

6.3 บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่าง ๆ ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

6.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลทุกเรื่องโดยผ่านระบบตู้แสดงความคิดเห็น

7. นโยบายด้านวัฒนธรรม

7.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาในหมู่บ้านชุมชนตำบล อำเภอ และจังหวัด

7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

7.3 ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทุกวัด ในตำบลน้ำบ่อหลวง

7.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กเยาชนและประชาชนในตำบลน้ำบ่อหลวง

8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชน

8.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

8.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

8.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

8.6 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง 
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com