ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 232 คน
สถิติเดือนนี้ 17083 คน
สถิติปีนี้ 194601 คน
สถิติทั้งหมด 976978 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน”


คำขวัญตำบลน้ำบ่อหลวง

“ทรัพยากรล้ำค่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม”
ทรัพยากรล้ำค่า หมายความถึง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลสำคัญและเป็น

องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความถึง ความรู้ในการประกอบอาชีพแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในตำบล

น้ำบ่อหลวงรองจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีการดำรงอยู่ต่อไป

สืบสานวัฒนธรรม หมายความถึง ในตำบลน้ำบ่อหลวง มีประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมานาน คือ ประเพณีสรงน้ำ

พระบรมธาตุวัดน้ำบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง และวัดทุ่งฟ้าฮ่าม นอกจากนี้ยังมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและควรสืบทอดต่อไป


พันธกิจหลักการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมการพัฒนาคนในตำบลให้มีความรู้

3.  แก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6.  ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


เป้าประสงค์

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

-  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

2.  พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

-  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

-  ประชาชนใช้ชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียง

-  พัฒนาเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น

3.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

-  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น ป่าไม้ ลำน้ำ ลำห้วย ที่มีอยู่ให้เกิด    ประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างประหยัด

4.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

-  ส่งเสริมสืบสานงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และประเพณีของท้องถิ่น

-  ส่งเสริมสืบสานงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

-  ส่งเสริมอาชีพอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

-  พัฒนาส่งเสริมคนให้มีความรู้

-  ประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพ และความมั่นคง

-  ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต

-  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

-  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง

6.  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.  ส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

-  ลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน

-  เพิ่มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการให้บริการประชาชน

-  รณรงค์ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาองค์กรให้บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com