ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 614 คน
สถิติเดือนนี้ 2292 คน
สถิติปีนี้ 172157 คน
สถิติทั้งหมด 563616 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่อาเซียน”


คำขวัญตำบลน้ำบ่อหลวง

“ทรัพยากรล้ำค่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม”
ทรัพยากรล้ำค่า หมายความถึง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลสำคัญและเป็น

องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความถึง ความรู้ในการประกอบอาชีพแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในตำบล

น้ำบ่อหลวงรองจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีการดำรงอยู่ต่อไป

สืบสานวัฒนธรรม หมายความถึง ในตำบลน้ำบ่อหลวง มีประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมานาน คือ ประเพณีสรงน้ำ

พระบรมธาตุวัดน้ำบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง และวัดทุ่งฟ้าฮ่าม นอกจากนี้ยังมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและควรสืบทอดต่อไป


พันธกิจหลักการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมการพัฒนาคนในตำบลให้มีความรู้

3.  แก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6.  ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


เป้าประสงค์

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

-  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค

2.  พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

-  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

-  ประชาชนใช้ชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียง

-  พัฒนาเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น

3.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

-  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น ป่าไม้ ลำน้ำ ลำห้วย ที่มีอยู่ให้เกิด    ประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

-  รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างประหยัด

4.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

-  ส่งเสริมสืบสานงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และประเพณีของท้องถิ่น

-  ส่งเสริมสืบสานงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

-  ส่งเสริมอาชีพอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

-  พัฒนาส่งเสริมคนให้มีความรู้

-  ประชาชนมีงานทำ มีศักยภาพ และความมั่นคง

-  ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต

-  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

-  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง

6.  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.  ส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

-  ลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน

-  เพิ่มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการให้บริการประชาชน

-  รณรงค์ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาองค์กรให้บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com