ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 085-4265973
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 209 คน
สถิติเดือนนี้ 17060 คน
สถิติปีนี้ 194578 คน
สถิติทั้งหมด 976955 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วัตถุประสงค์
 
 

วัตถุประสงค์

            กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชน จากหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่


ที่ตั้ง : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  เลขที่ 222 หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  


โทรศัพท์ : 052-080778 ต่อ 1  โทรสาร 052-080935


วัตถุประสงค์

……….(1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จำเป็นสุขภาพและการดำรงชีวิต  เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


……….(2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน   หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่  ได้ดำเนินงานตามแผนหรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่  และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ  วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้  ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น  ที่ได้รับสนับสนุนนั้น ๆ


……….(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกัน  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด  


……….(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น  และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม  และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ


……….(5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้ 
 
 
 
Copyright © 2014-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com