ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 506 คน
สถิติเดือนนี้ 3482 คน
สถิติปีนี้ 136335 คน
สถิติทั้งหมด 1540570 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วัตถุประสงค์
 
 

วัตถุประสงค์

            กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชน จากหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่


ที่ตั้ง : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  เลขที่ 222 หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  


โทรศัพท์ : 052-080778 ต่อ 1  โทรสาร 052-080935


วัตถุประสงค์

……….(1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จำเป็นสุขภาพและการดำรงชีวิต  เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


……….(2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน   หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่  ได้ดำเนินงานตามแผนหรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่  และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ  วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้  ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น  ที่ได้รับสนับสนุนนั้น ๆ


……….(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกัน  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด  


……….(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น  และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม  และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ


……….(5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้ 
 
 
 
Copyright © 2014-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com