ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 98 คน
สถิติเดือนนี้ 29232 คน
สถิติปีนี้ 294957 คน
สถิติทั้งหมด 686416 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำลบลน้ำบ่อหลวง
 
 

ประวัติและข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง


ประวัติและข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่  29 กรกฎาคม 2551โดยเปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ชั้นเด็กเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1,ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 รวม 5 ชั้นเรียน ในการดำเนินการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้ดำเนินการโดยการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า จำนวน 40คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเหนือ จำนวน 20คน และรับโอนอนุบาล 1, อนุบาล 2 จำนวน 60 คน จากโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงมาจัดตั้งเป็นแห่งเดียว และทำการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มีพันจ่าอากาศเอกสัจพงค์ พวงชบา  ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ปัจจุบันสอนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต) ให้ใช้หอประชุมเป็นอาคารเรียน โดยทำการสอนระดับชั้นเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ชั้นอนุบาล รวม 2 ชั้นเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) อยู่ที่หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มแรกมีจำนวน 130 คน มีนางชูพักตร์ พันอุต ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน ปัจจุบันนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน 7 คน และนักการภารโรงจำนวน 1 คน มีเด็กเข้ารับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 117 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรัชญา /อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ /วิสัยทัศน์


ปรัชญา “เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น”

อัตลักษณ์ "ยิ้มแย้มแจ่มใส"
เอกลักษณ์ "อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์"

วิสัยทัศน์ “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และเน้นพัฒนาการรอบด้าน”


"ภายในปีการศึกษา 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านทักษะชีวิต ตามวิถีความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางภาษา บุคลากรได้รับการพัฒนา เป็นครูมืออาชีพ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี"


พันธกิจ/ภารกิจ

1.มุ่งสู่ความเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2.เด็กเล็กทุกคนได้รับเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการอย่างสมดุล ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

3.เสริมสร้างเด็กเล็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักในประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.สร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับผู้ปกครองของเด็กและประชาชนในชุมชน


เป้าหมาย
1.เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
2.เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี
4.เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
6.เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
7.เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
8.เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถติดตาม กิจกรรม ได้ที่ เฟสบุค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล-อบตน้ำบ่อหลวง 

Facebook

ติดต่อ สอบถาม เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

โทร 084-3783292 (ครุบุ๋ม)
 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com