ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 193 คน
สถิติเดือนนี้ 193 คน
สถิติปีนี้ 363574 คน
สถิติทั้งหมด 755033 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (รอบที่ 4) (02 พ.ย. 63)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (รอบที่ 4)


ตำแหน่งรับสมัคร


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน    1     อัตรา


โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,000 บาท


คุณสมบัติ


1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี


2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.


3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ


เงื่อนไข


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง


ลักษณะงาน


1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต


2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือนหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร


1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน 1 ฉบับ


2) สำเนาหลักฐานทะเบียนบ้าน            จำนวน 1 ฉบับ


3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                        จำนวน 1 รูปผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 052-080778 ต่อ 1


ประกาศรับสมัคร (1.91 MB.)
 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com