ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 52 คน
สถิติเดือนนี้ 49479 คน
สถิติปีนี้ 169228 คน
สถิติทั้งหมด 560687 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
 

ประชาสัมพันธ์รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (13 พ.ค. 63)

***แจ้งเพื่อทราบและตรวจสอบ***

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แล้วเสร็จแล้ว พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่เจ้าของ จึงขอให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

1. กรณีหากพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถูกต้อง  ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

2. กรณีหากพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ถูกต้อง เช่น ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีการโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ เป็นต้น ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขราย การดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน  เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป


*****หมายเหตุ ตัวเลขในแต่ละช่องรายการที่ปรากฏในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมายถึงจำนวนรวมของพื้นที่ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หน่วยเป็นตารางวา (ตร.ว.) หรือตารางเมตร (ตร.ม.) ไม่ใช่ตัวเลขค่าภาษีที่ต้องชำระ ทางอบต.จะส่งเอกสารแจ้งยอดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องชำระให้กับบุคคลที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนมิถุนายน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 052-080778 ต่อ 2 หรือ 098-003-2160

Facebook :  อบต.น้ำบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่

Line ID : @700fndcu

คำร้อง (604 KB.)
ประกาศ (557 KB.)
ภดส.3 (5.19 MB.)
 

 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com