โครงสร้างส่วนราชการ

นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 
นางนิลุบล วงค์คำแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายสิงห์ทอง อินทนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวณัฐฎนันท์ ยวดกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
Copyright © 2014-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (053) 028141 โทรสาร (053) 028141 ต่อ 202 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com